Varentsov, I. M. (1989): O glavnykh problemakh v poznanii genezisa margantsevykh mestorozhdeniy Main problems in knowledge of genesis of manganese deposits. Izdatel'stvo Nauka, Moscow, USSR, In: Kholodov, V. N. (editor), Litogenez i rudoobrazovaniye (kriterii razgranicheniya ekzogennykh i endogennykh protsessov) Lithogenesis and ore formation; criteria for differentiation of exogene and endogene processes, 151-157, georefid:2005-048325

Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=2005-048325 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format