Dmitrenko, O. B. (1990): Korrelyatsiya chetvertichnykh razrezov glubokovodnykh skvazhin po izvestkovomu nanoplanktonu Correlation of Quaternary sections of deep-water wells from calcareous nannoplankton. Akademiya Nauk Estonii, Tallinn, USSR, In: Miydel, A. M. (compiler), Molod'kov, A. N. (compiler), Chetvertichnyy period; metody issledovaniya, stratigrafiya i ekologiya; tezisy; Tom I The Quaternary period; methods for study of stratigraphy and ecology; abstracts; Volume 1, 186-187, georefid:1997-052614

Coverage:
West: -80.0000 East: 147.0000 North: 75.0000 South: -60.0000
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
Relations:
Expedition: 22
Site: 22-214
Site: 22-216
Expedition: 26
Site: 26-253
Expedition: 72
Site: 72-516
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1997-052614 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format