Kotlinski, R. (1992): Wyniki badan geologiczno-poszukiwawczych zloz konkrecji polimetalicznych, w stredie Klarion-Klipperton na Oceanie Spokojnym Results of geologic exploration research on polymetallic concretions in the Clarion-Clipperton Zone, Pacific Ocean. Wydawnictwa Geologiczne, Warsaw, Poland, Przeglad Geologiczny, 40 (4), 253-260, georefid:1994-000153

Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1994-000153 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format