Obolentseva, I. R.; Grechka, V. Yu. (1992): Sravneniye razlichnykh algoritmov rascheta luchey v sloisto-odporodnykh anizotropnykh sredakh Comparison of different algorithms for calculating seismic rays in homogeneous layers of anisotropic media. Nauka, Sibirskoye Otdeleniye Instituta Geologii i Geofiziki, Novosibirsk, Russian Federation, In: Chichinin, I. S. (editor), Issledovaniya rasprostraneniya seysmicheskikh voln v anizotropnykh sredakh A study of seismic wave dispersion in anisotropic media, 798, 182-190, georefid:1993-047086

Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1993-047086 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format