Verkhovskaya, N. B. (1985): Sporovo-pyl'tsevyye spektry iz glubokovodnykh pleystotsenovykh otlozheniy Beringova morya Spore-pollen spectra from abyssal Pleistocene deposits of the Bering Sea. Izdatel'stvo Nauka Tikhookeanskaya Geologiya, Novosibirsk, USSR, Tikhookeanskaya Geologiya = Pacific Geology, 1985 (4), 101-104, georefid:1986-071257

Coverage:
West: 162.0000 East: 171.3825 North: 65.3000 South: 51.3000
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
Relations:
Expedition: 19
Site: 19-190
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1986-071257 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format