Grechin, V. I.; Zolotarev, B. P. (1983): Geokhimiya okeanicheskikh bazal'tov i ikh vtorichnyye izmeneniya Geochemistry of oceanic basalts and their secondary alterations. Nauka, Moscow, USSR, In: Timofeyev, P. P. (editor), Peyve, A. V. (editor), Gerbova, V. G. (editor), Krasheninnikov, V. A. (editor), Problemy litologii Mirovogo okeana; litologiya i geokhimiya Tikhogo okeana Problems of lithology of the world ocean; lithology and geochemistry of the Pacific Ocean, 387, 139-170, georefid:1986-013342

Coverage:
West: -120.4528 East: -106.0000 North: 33.5058 South: 20.5755
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
Relations:
Expedition: 63
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1986-013342 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format