Anonymous (1983): Litologiya, mineralogiya i organicheskoye veshchestvo mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy rayonov vozvyshennosti Khessa i severozapadnoy chasti gor Markus-Nekker (reys 62-y) Lithology, mineralogy and organic matter of Meso-Cenozoic formations in the Hess Ridge region and northwestern region of submarine mountains in the Central Pacific; Leg 62. Nauka, Moscow, USSR, In: Timofeyev, P. P. (editor), Peyve, A. V. (editor), Gerbova, V. G. (editor), Krasheninnikov, V. A. (editor), Problemy litologii Mirovogo okeana; litologiya i geokhimiya Tikhogo okeana Problems of lithology of the world ocean; lithology and geochemistry of the Pacific Ocean, 387, 55-110, georefid:1986-013334

Coverage:
West: 173.5000 East: 179.2000 North: 40.0000 South: 20.0000
Relations:
Expedition: 62
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1986-013334 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format