Timofeyev, P. P.; Rengarten, N. V.; Bogolyubova, L. I.; Rateyev, M. A.; Yeremeyev, V. V. (1985): Litologiya i mineralogiya pleystotsenovykh otlozheniy ust'ya Kaliforniyskogo zaliva Lithology and mineralogy of the Pleistocene sediments of the Gulf of California. Nauka, Moscow, USSR, In: Peyve, A. V. (editor), Timofeyev, P. P. (editor), Gerbova, V. G. (editor), Krasheninnikov, V. A. (editor), Problemy litologii mirovogo okeana; mineralogiya i geokhimiya Tikhogo okeana Problems of lithology of the world ocean; mineralogy and geochemistry of the Pacific Ocean, 398, 141-154, georefid:1985-065758

Coverage:
West: -108.4454 East: -107.5413 North: 23.1119 South: 22.4719
Relations:
Expedition: 65
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1985-065758 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format