Verkhovskaya, Z. I.; Fedorova, M. S. (1977): Modelirovaniye katageneticheskikh protsessov preobrazovaniya rasseyannogo organicheskogo veshchestva Model of catagenetic processes transforming dispersed organic material. Rossiyskaya Akademiya Nauk, Moscow, USSR, Geokhimiya, 1977 (5), 772-781, georefid:1985-033378

Coverage:
West: 20.0000 East: 42.0000 North: 82.0000 South: 36.0000
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1985-033378 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format