Nesterenko, G. V.; Bannikova, L. A.; Medvedeva, L. S.; Naumov, V. B. (1980): Usloviya formirovaniya karbonatnykh zhil v bazal'takh dna Filippinskogo morya Formation of carbonate veins in the basalts of the Philippine Sea floor. Rossiyskaya Akademiya Nauk, Moscow, USSR, Geokhimiya, 1980 (8), 1250-1253, georefid:1985-013098

Coverage:
West: 120.0000 East: 150.0000 North: 35.0000 South: .0000
West: NaN East: NaN North: NaN South: NaN
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1985-013098 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format