Dmitriyev, Yu. I.; Solovova, I. P. (1983): Zakonomernosti kristallizatsii bazal'tov Vostochno-Tikhookeanskogo podnyatiya po petrograficheskim i eksperimental'nym dannym Crystallization mechanisms of basalts of the East Pacific Rise according to petrographic and experimental data. Izd. Nauka, Moscow, USSR, In: Bogatikov, O. A. (editor), Dmitriyev, Yu. I. (editor), Tsvetkov, A. A. (editor), Magmaticheskiye i metamorficheskiye porody dna okeana i ikh genezis Magmatic and metamorphic rocks of the ocean bottom and their genesis, 135-146, georefid:1984-032520

Coverage:
West: -105.1616 East: -105.1616 North: 9.1035 South: 9.1035
Relations:
Expedition: 54
Site: 54-422
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1984-032520 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format