Trotsyuk, V. Ya. (1979): Geokhimicheskiye predposylki neftegazoobrazovaniya v mezozoysko-kaynozoyskoy osadochnoy tolshche Mirovogo okeana Mesozoic and Cenozoic oil and gas genesis in the marine environment. Akademiya Nauk SSSR, Moscow, USSR, Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Geologicheskaya, 1979 (5), 132-142, georefid:1984-001058

Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1984-001058 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format