Kossovskaya, A. G.; Gushchina, Ye. B.; Drits, V. A.; Dmitrik, A. L.; Lomova, O. S.; Serebrennikova, N. D. (1975): Mineralogiya i genezis mezozoysko-kaynozoyskikh otlozheniy Atlanticheskogo okeana po materialam reysa 2 "Glomar Chellendzher" Mineralogy and genesis of Mesozoic-Cenozoic sediments in the Atlantic Ocean, based on results from Leg 2 of the DSDP. Akademiya Nauk SSSR, Moscow, USSR, Litologiya i Poleznyye Iskopayemyye, 12-35, georefid:1977-031699

Coverage:
West: 75.0000 East: -16.0000 North: 48.0000 South: 14.0000
Relations:
Expedition: 2
Data access:
Provider: SEDIS Publication Catalogue
Data set link: http://sedis.iodp.org/pub-catalogue/index.php?id=1977-031699 (c.f. for more detailed metadata)
This metadata in ISO19139 XML format